ขอเชิญชวนนักกีฬาและบุคลากรที่เข้าร่วมงานกีฬาสาธิตสามัคคี “เสลาเกมส์” ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พระบรมราชานุส

Read more

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกีฬำสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๓ “เสลาเกมส์” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ดาวน์โหลด

Read more