ประวัติการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนของคุณ

 

ประวัติการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี

ความเป็นมาการแข่งขันกีฬา “สาธิต – สามัคคี” มีจุดเริ่มต้นมาจากการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต – สามัคคี” เมื่อ พ.ศ. 2518 ได้มีการหารือกันระหว่างอาจารย์พลศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน แล้วสรุปแนวความคิดข้อเสนอแนะ ที่จะจัดให้มีการแข่งขันว่ายน้ำระหว่างโรงเรียนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ฉันที่น้องร่วมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยด้วยกัน และยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งทางร่างกายจิตใจและลักษณะนิสัยที่ดีมีอุดมการณ์เป็นนักกีฬาที่ดี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการว่ายน้ำในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย ทั้งสี่โรงเรียนจึงเห็นพ้องต้องกันในหลักการที่จะจัดให้มี การแข่งขันว่ายน้ำในระดับโรงเรียนเรียกชื่อว่า “ว่ายน้ำสาธิต–สามัคคี” โดยมีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสาธิตทั้ง 4 แห่ง คือ  

  1. อาจารย์รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  2. ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณหญิง สมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

  4. อาจารย์ละออ การุณยะวนิช อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม

เป็นคณะกรรมการอำนวยการถาวร ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุกปี มีคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขันจากคณาจารย์ของทุกโรงเรียนที่ส่งชื่อมา เพื่อทำงานร่วมกันทุกกิจกรรม ดำเนินงานและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปภายใต้ข้อตกลงร่วมโดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังต่อไปนี้คือ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการว่ายน้ำ

  2. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาว่ายน้ำ

  3. เสริมสร้างและอบรมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี

  4. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักเรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง

  5. สนับสนุนให้นักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษ มีโอกาสแข่งขันในระดับสูงขึ้น

  6. ส่งเสริมทักษะการทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียน (ข้อนี้เพิ่มเติมการแข่งขันฯ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2526 วันแข่งขัน 28 มกราคม 2547)

ถ้วยเกียรติยศ

ถ้วยเกียรติยศ

ธงการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต สามัคคี” ด้านที่ 1

ธงการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต สามัคคี” ด้านที่ 2

ถ้วยเกียรติยศ ซึ่งโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพ ต้องส่งมอบให้เจ้าภาพครั้งต่อไปพร้อมกับ ธงการแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต-สามัคคี” สีฟ้าหม่น มีรูปสัญลักษณ์กีฬาว่ายน้ำกับตรามหาวิทยาลัยต้นสังกัดของโรงเรียนสาธิต ผู้ร่วมริเริ่มจัดการแข่งขัน เรียงลำดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสื่อถึงประวัติของการแข่งขันฯ อีกด้านประดับด้วย “พระวชิระ” อันเป็นตราประจำทบวงมหาวิทยาลัยโดยได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ (พลโท ชาญ อังศุโชติ) กับห้าห่วงสัมพันธ์ (“พระวชิระ” เป็นตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ใช้เป็นตราประจำทบวงมหาวิทยาลัย)

“สาธิต-สามัคคี” เป็นชื่อการแข่งขันบนพื้นฐานของแนวคิดที่มุ่งมั่นจะส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬาของนักเรียน พร้อมๆ กับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน คือทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีชื่อสามัญของโรงเรียนคือ “สาธิต” กับคุณธรรมคือ “สามัคคี” เป็นสัญลักษณ์ที่เน้นปรัชญาของการแข่งขันไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“-“) เพื่อความเด่นชัดเป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขัน (สัญลักษณ์ดังกล่าวยังปรากฏอยู่ที่ฐานคำจารึกของถ้วยเกียรติยศ)

ปีการศึกษา 2518 การแข่งขันว่ายน้ำ “สาธิต – สามัคคี” ครั้งที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 ณ สระว่ายน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขัน ครั้งที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2521 ณ สระว่ายน้ำจุฬาภรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขันครั้งนั้น เริ่มมีเพลงมาร์ช “สาธิต – สามัคคี” เป็นครั้งแรก เนื้อร้อง – ทำนอง ประพันธ์โดย อาจารย์ระลึก สัทธาพงศ์ อาจารย์พลศึกษาของโรงเรียนในขณะนั้น เรียบเรียงเสียงประสานโดย คุณพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ขับร้องนำหมู่โดย คุณนิทัศน์ ละอองศร และ คุณศรีสุดา เริงใจ บรรเลงโดย วงดนตรี จิตราทัศน์พร้อมด้วยดาวรุ่งจิตราทัศน์